mql4
Add moving average filter and atr stop loss to existing ea as well modify some line drawing.
#mql4
#expert
درباره پروژه
توضیحات در تصویر پایین داده شده
قیمت
1000000 تومان
فایل ها
Designer Image
اصلاح فرایند تریلینگ استاپ در ربات موجود
قیمت : 450000
Designer Image
استخراج اطلاعات از CPanel و همچنین انتقال وب سایت موجود به دامین جدید
قیمت : 1200000
Designer Image
طراحی اندیکاتور مبتنی بر ATR
قیمت : 1125000
Designer Image
EA based on my own mt4 indicator
قیمت : 1050000